Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti

Balírny Praha Holešovice s.r.o., se sídlem Sanderova 1366/26, Prha 7, identifikační číslo: 25767216,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68365

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kavaprodej.cz

 

1.      Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kavaprodej.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám

2.5.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

 

3.     ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK A PLATBA

3.1.    Veškeré uvedené ceny jsou pro maloobchodní odběratele konečné, tedy včetně DPH a balného.

3.2.    Po obdržení objednávky zasíláme potvrzující informační email. Objednávky zpracováváme následující pracovní den po jejich obdržení. Kávu pražíme dle objednávek a poté ji ručně balíme. Zboží odesíláme po vyrobení kávy druhý až třetí pracovní den po přijetí objednávky.

3.3.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.    Před zasláním objednávky může kupující zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

 

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto potvrdí kupujícímu emailem, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

3.5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně emailem, či telefonicky).

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn u zásilek směrovaných na Slovensko upravit cenu poštovného dle ceníku v závislosti na množství odebraného zboží a odesílání balíků.

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9.    Při osobním odběru je kupující povinen vyčkat na potvrzení termínu vyzvednutí. Platba je u osobního odběru možná pouze hotově. Neakceptujeme platební karty. Osobní vyzvednutí je možné pouze v otvírací době, v pracovní dny od pondělí do pátku od 12:00 – 15:00

 

4.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 -  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Sanderova 1366/26, Praha 7; tato možnost je možná pouze při osobním odběru

 -  v hotovosti či platební kartou na dobírku přepravci PPL nebo v ParcelShopu či v ParcelBoxu PPL.

 -  bezhotovostně v měně CZK, převodem na účet prodávajícího č. 176580352/0600, vedený u společnosti Moneta Money (dále jen „účet prodávajícího“);

 -  bezhotovostně v měně EUR, převodem na účet prodávajícího č. 4012370760/7500, vedený u společnosti ČSOB Slovensko (Československá obchodná banka, a.s.)

 -  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ThePay

 -  v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení článku 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.   V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná  při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat  uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Prodávájící si vyhrazuje právo na úpravu cen již objednaného zboží. Tuto změnu ohláí písemně emailem při vystavení faktury nebo při potvrzení objednávky.

 

5.     CENÍK DOPRAVY – POŠTOVNÉ

5.1.    Zboží zasíláme kurýrní službou PPL a to na uvedenou adresu, do ParcelShopů, ParcelBoxů. Destinace – Česká Republika a Slovensko. Do jiných zemí zboží nezasíláme.

5.2.    Hmotnost jedné zásilky je max. 25 kg.

5.3.    Při objednávce do 1100,- Kč účtujeme poštovné 100,- Kč.

5.4.    Při objednávce za 1100,- Kč a více je poštovné ZDARMA. Neplatí pro nákup zelené kávy.

5.5.    Při koupi pražené i zelené kávy se cena za poštovné vypočítává pouze z koncové ceny pražených káv a případně dalších produktů (čaje, čokolády).

5.6.    Při zakoupení jakéhokoliv množství zelené - nepražené kávy účtujeme poštovné 100,-Kč za každou zásilku nad 25 kg.

5.7.    Cena dobírky je 35,- Kč.

5.8.    Poštovné na Slovensko je 190,- Kč za každý balík nad 25 kg. Poštovné na Slovensko účtujeme vždy.

 

6.     PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající kupujícímu odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.1.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.1.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.1.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.1.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.1.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8.2.    Nejedná-li se o připad uvedený v článku 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zbožío Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícícmu odesláno ve lhůžě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na email prodávajícího: info@balirny.com

8.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

8.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

8.6.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

9.     POSTUP REKLAMACE

9.1.    Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě kavaprodej.cz, zašle dodavateli e-mailovou zprávu. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

9.2.    Je vhodné zboží zasílat zpět v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 

10.  VYŘÍZENÍ REKLAMACE

10.1. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

10.2. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní - 99,9% reklamací týkající se kvality kávy řešíme její okamžitou výměnou.

 

11.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodá vajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Kupující poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně, a to pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy, případně pro účely vedení uživatelského účtu. Bez poskytnutých osobních údajů kupujícího v rozsahu uvedeném v objednávkovém formuláři není možné kupní smlouvu uzavřít. Tyto osobní údaje je prodávající oprávněn zpracovávat i bez souhlasu kupujícího.

11.3. Podrobné informace o účelu, rozsahu a právních důvodech zpracování osobních údajů kupujícího jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, s jehož obsahem je kupující povinen se seznámit před uzavřením kupní smlouvy, a který je kupujícímu dostupný z objednávkového formuláře na webových stránkách e-shopu prodávajícího https://www.kavaprodej.cz.

11.4. Podrobné informace o právech kupujícího v oblasti ochrany osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Poučení o právech na ochranu osobních údajů“, který je kupujícímu dostupný zde, nebo na vyžádání u prodávajícího.

11.5. Kupující bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající oprávněn využít elektronický kontakt (emailovou adresu) kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení. Souhlas s využitím emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení prodávajícího je kupující oprávněn kdykoliv odvolat.

11.6. Prodávající si vyhrazuje právo informovat kupujícího emailem, telefonicky, případně na poskytnutou adresu, o úhradách faktur, případně o zasílání upomínek.