Poučení o právech na ochranu osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete bližší specifikaci jednotlivých práv, která máte v oblasti ochrany Vašich osobních údajů zaručena dle čl. 15 – 22 a čl. 34 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinné v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“)

 

1) Máte zaručené právo na přístup ke svým osobním údajům

Toto právo spočívá v možnosti obrátit se na nás, jako na správce Vašich osobních údajů, a požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, či nikoliv.

Pokud od nás obdržíte informaci o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo požadovat dále tyto informace:

 

Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů?

O jakou kategorii osobních údajů se jedná?

Komu jsou Vaše osobní údaje předávány, či zpřístupněny? Jedná se příjemce ze třetích zemí nebo mezinárodní organizace?

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme, popřípadě co tuto dobu určuje?

Máte právo požadovat výmaz nebo opravu Vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související.

Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související.

Máte právo na informace o zdrojích Vašich osobních údajů v případě, kdy nám Vaše osobní údaje nebyly poskytnuty přímo Vámi.

Máte právo požadovat informace o tom, zda dochází k profilování Vašich osobních údajů, tj. jaký je postup zpracování Vašich osobních údajů, jaký je význam a předpokládaný dopad na Vaše osobní údaje.

Máte právo požadovat informace o tom, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů automatizovaným způsobem, tj. jaký je postup zpracování Vašich osobních údajů, jaký je význam a předpokládaný dopad na Vaše osobní údaje.

Máte právo na informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje předávány do třetí země, či mezinárodní organizaci a o přijatých zárukách.

Máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, které se vztahují k Vaší osobě. Kopie Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě Vaší opětovné žádosti Vám můžeme z důvodu vzniklých administrativních nákladů účtovat přiměřený poplatek.

 

2) Máte zaručené právo na opravu Vašich osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme jsou nepřesné, máte právo po nás požadovat jejich opravu, a to bez zbytečného odkladu poté, co nám to sdělíte.

 

3) Máte zaručené právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů

Toto právo je rovněž nazýváno jako právo být zapomenut. Pokud u nás toto své právo uplatníte, máme povinnost veškeré Vaše osobní údaje z naší evidence vymazat. Tomuto požadavku však nemůžeme vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:

 

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;

Odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a my nemáme žádný další právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů;

Pokud jste vznesl/a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, pro které je zákonným důvodem zpracování nezbytnost splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud bychom tím byli pověřeni, či je to nezbytné pro oprávněné zájmy naše či třetí strany nebo jde o zpracování formou profilování a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, které by nás nadále ke zpracování opravňovaly;

Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;

Vaše osobní údaje musí být vymazány, abychom mohli splnit povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;

osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti, aniž pro to byly splněny podmínky.

K výmazu Vašich osobních údajů ale nedojde pokud:

by to bylo v rozporu s výkonem práva na svobodu projevu a informace;

bychom tím porušili povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;

je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

je to nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu;

je to nezbytné zejména pro vědecké účely a historický výzkum;

je to nezbytné pro uplatnění právních nároků.

V případě, že budou splněny podmínky pro výmaz Vašich osobních údajů, máme povinnost o tomto Vašem požadavku informovat i ty správce, o kterých víme, že Vaše osobní údaje zpracovávají a sdělit jim, že si přejete, aby Vaše osobní údaje byly vymazány. Tuto povinnost máme ovšem pouze v případě, kdy nám to dostupná technologie a přiměřené náklady umožňují. Toto posouzení je výlučně na nás, jako na správci a nelze vynucovat jeho splnění.

Pokud nebudou splněny podmínky pro výmaz Vašich osobních údajů, budeme Vás o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu a uvedeme i důvody proč Vašemu právu nemůžeme vyhovět.

 

4) Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů

Pokud u nás toto právo uplatníte, máme povinnost omezit rozsah zpracování Vašich osobních údajů. Tomuto požadavku však nemůžeme vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:

 

pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, omezíme zpracování Vašich osobních údajů po dobu, než tuto skutečnost ověříme;

pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů provádíme protiprávně a zároveň odmítáte provedení výmazu Vašich osobních údajů;

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro zpracování, ale pro určení Vašeho případného právního nároku;

využil/a jste práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a nebylo dosud rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Pokud bude Vámi požadované omezení zrušeno, budete o tom z naší strany včas upozorněn/a.

 

5) Naše oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů

Pokud jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili jednotlivým příjemcům, máme povinnost oznámit jim veškeré opravy, výmazy či omezení zpracování osobních údajů, které bylo ve vztahu k Vašim osobním údajům učiněno. Tuto povinnost nejsme schopni splnit, pokud by to pro nás bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, poskytneme Vám seznam příjemců, kteří byli ve vztahu k Vašim osobním údajům vyrozuměni.

 

6) Máte právo požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo požadovat a získat od nás Vaše osobní údaje, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo Vám bude umožněno pouze za předpokladu, že zpracování provádíme na základě Vámi uděleného souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, v případě, že byla s námi uzavřena a zpracování Vašich osobních údajů je prováděno automatizovanými prostředky. V opačném případě nemáme povinnost Vaší žádosti o přenositelnost Vašich osobních údajů vyhovět. Pokud je to pro nás technicky proveditelné, máte možnost požadovat předání Vašich osobních údajů přímo jinému správci.

7) Máte právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu nezbytného pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, či oprávněných zájmů třetí strany, včetně případu profilování.

U zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete vznést námitku kdykoliv. Pokud tak učiníte, nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely již dále zpracovávat.

V případě, že by Vaše osobní údaje byly zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely nemáte právo vznést námitku, jednalo by se o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 

8) Vaše právo vztahující se k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování

Máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje nebyly zpracovávány automatizovaným způsobem, či profilováním.

Automatizovaným způsobem je myšleno zpracování pomocí výpočetní techniky, bez lidského zásahu.

Profilování je určitá forma zpracování Vašich osobních údajů, která probíhá rovněž automatizovaně a používá se k tomu, abychom mohli vyhodnotit určité věci, které se vztahují k Vaší osobě. Jedná se například o vyhodnocení Vašich osobních preferencí v určité oblasti, odhad Vaší ekonomické situace apod.

Vaše právo, aby Vaše osobní údaje nebyly zpracovávány automatizovaným způsobem, či profilováním, je však omezeno v případech, kdy tyto metody zpracování jsou nezbytné, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu nebo pro její následné plnění. Dále nelze uplatnit, pokud tak stanoví právo Evropské unie nebo České republiky, či pokud k tomuto zpracování máme Váš výslovný souhlas.

 

9) Naše povinnost oznamování případu porušení zabezpečení, která by mohla představovat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody

Vaše osobní údaje, jsou zpracovávány a ukládány za pomoci náležitých technických a bezpečnostních opatření. Naše systémy jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány, aby poskytovaly Vašim osobním údajům co nejvyšší záruku ochrany.

Pokud by ovšem i přes veškerá naše opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a to tak, že by to pro Vás mohlo představovat vysoké riziko, bude Vám tato skutečnost bez zbytečného odkladu oznámena, spolu s povahou tohoto porušení zabezpečení, pravděpodobnými důsledky, které pro Vás mohou nastat, včetně přijatých opatřeních k vyřešení této záležitosti.

Buďte prosím informováni, že v případě, kdy by to pro nás bylo nepřiměřeně obtížné, můžete být informováni i prostřednictvím veřejného oznámení.

Současně máme povinnost ohlásit případ porušení, které by mohlo být rizikové pro Vaše práva a svobody, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin (72 hodin od doby, kdy jsme se o porušení dozvěděli) Úřadu na ochranu osobních údajů.